Code:4 <=Home
 Image Photo  
การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
[View]
[Image]
2
คำสั่งการแต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วย ตามพรบ 63/2560
4
การรางานผลการติดตามประเมิลผลการควบคุมภายใน ปี2560
6
การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 9 ตุลาคม 2560
8
คำส่ังแต่งตั้งหัวหน้างานพัสดุ 63/2560
10
ขอสนับสนุนบริจาคกระเบื้องปูพื้น จากผู้ปกครอง
12
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้
14
ขอสนับสนุนไม้ระแนงสังเคราะห์
16
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17/2560
18
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 18/2560
20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินปัจจัยยากจน
© Copyright ChayapholDB 2020 www.chayapholdb.com  Admin เข้าสู่ระบบ