Code:5 <=Home
 Image Photo  
การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
[View]
[Image]
2
การให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูสุภัทรา
4
ดูงาน ผอใหม่ โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
6
ครูจารุดา เกตุไร ได้รับรางวัลครูดีศรีสระบุรี ปี 2559
8
คณะครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ฯ ศึกษาดูงาน ณ.จังหวัดระยอง ณ.จังหวัดระยอง 31 มีนาคม 2559
10
ขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ต
© Copyright ChayapholDB 2020 www.chayapholdb.com  Admin เข้าสู่ระบบ