ระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้บริหาร Chayaphol & DB [Database System].
1.ความสามารถในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไท 2.ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหาร 3.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากร
5.การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 6.การบริหารตามหลักธรรมภิบาล 7.การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 8.อัตราการเกณฑ์เข้าเรียนหรือรับนักเรียน
9.อัตราการศึกษาต่อ 10.ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง 11.ด้านการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่
© Copyright ChayapholDB 2020 ผอ.ชยพล คชขันธ์  Admin เข้าสู่ระบบ